สติ เป็นเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอ

สติ เป็นเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอ

สติ โลกสฺมิ ชาคโร อ่านว่า สะติ โลกัดสะมิ ชาคะโร

เพิ่มเพื่อน