ผู้กล้าสละสุขส่วนตน เพื่อสุขของส่วนรวม

ผู้กล้าสละสุขส่วนตน เพื่อสุขของส่วนรวม

จเช มตฺตาสุขํ ธีโร อ่านว่า จะเช มัดตาสุขัง ทีโร

เพิ่มเพื่อน