พึงเป็นผู้มีความสุข จากการประพฤติไม่มีโทษ

พึงเป็นผู้มีความสุข จากการประพฤติไม่มีโทษ

อนวชฺชสุขํ ภเวยฺย อ่านว่า อะนะวัดชะสุขัง ภะเวยยะ

เพิ่มเพื่อน