ธรรมทั้งหลาย ล้วนมีใจเป็นใหญ่

ธรรมทั้งหลาย ล้วนมีใจเป็นใหญ่

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา อ่านว่า มะโนปุบพังคะมา ธัมมา

เพิ่มเพื่อน