จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง

จิตเป็นสุข เพราะรู้จักปล่อยวาง

อนุปาทา จิตฺตสฺส วิโมกฺโข อ่านว่า อะนุปาทา จิดตัดสะ วิโมกโข

เพิ่มเพื่อน