คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่หมู่ชน

คนดี บำเพ็ญประโยชน์แก่หมู่ชน

สพฺเพสํ สหิโต โหติ อ่านว่า สับเพสัง สะหิโต โหติ

เพิ่มเพื่อน