ผู้ปรารถนาผลด้วยวิธีที่ผิด ย่อมเดือดร้อน

ผู้ปรารถนาผลด้วยวิธีที่ผิด ย่อมเดือดร้อน

อนุปาเยน อตฺถํ อิจฺฉติ โส วิหญฺญติ อ่านว่า อะนุปาเยนะ อัดถัง อิดฉะติ โส วิหันยะติ

เพิ่มเพื่อน