ช่วยเหลือคนเดือดร้อน ด้วยความตั้งใจ

ช่วยเหลือคนเดือดร้อน ด้วยความตั้งใจ

ทุกฺขิตสฺส สกฺกจฺจ กโรติ กิจฺจํ อ่านว่า ทุกขิตัดสะ สักกัดจะ กะโรติ กิดจัง

เพิ่มเพื่อน