ความมักน้อยรู้จักพอ มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่

ความมักน้อยรู้จักพอ มีประโยชน์อันยิ่งใหญ่

อปฺปิจฺฉตา อตฺถาย สํวตฺตติ อ่านว่า อับปิดฉะตา อัดถายะ สังวัดตะติ

เพิ่มเพื่อน