ความโกรธที่เพิ่มขึ้น มักเกิดจากความไม่อดทน

ความโกรธที่เพิ่มขึ้น มักเกิดจากความไม่อดทน

อปฺโป หุตฺวา พหุ วุฑฺฒเต อขนฺติโช อ่านว่า อับโป หุดตะวา พะหุ วุดทะเต อะขันติโช

เพิ่มเพื่อน