คนพาลแม้พูดดีๆ ก็โกรธ

คนพาลแม้พูดดีๆ ก็โกรธ

สมฺมา วุตฺโต ปกุปฺปติ อ่านว่า สัมมา วุดโต ปะกุปปะติ

เพิ่มเพื่อน