จะทำให้ทุกคนเหมือนกันหมด ไม่ได้

จะทำให้ทุกคนเหมือนกันหมด ไม่ได้

กาตุ มนุสฺเสน ตถา มนุสฺสา อ่านว่า กาตุ มนุสเสนะ ตะถา มนุสสา

เพิ่มเพื่อน