การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ อ่านว่า สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ

เพิ่มเพื่อน