ผู้มีความกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่

ผู้มีความกังวล ย่อมวุ่นวายอยู่

สกิญฺจนํ วิหญฺญมานํ อ่านว่า สะกิญจะนัง วิหันญะมานัง

เพิ่มเพื่อน