รู้เชี่ยวชาญแม้อย่างเดียว ก็เป็นอุปการะต่อชีวิต

รู้เชี่ยวชาญแม้อย่างเดียว ก็เป็นอุปการะต่อชีวิต

เอกมฺปิ ปริโยทาตํ ชีวิตกปฺปการณํ อ่านว่า เอกัมปิ ปะริโยทาตัง ชีวิตะกัปปะการะณัง

เพิ่มเพื่อน