บัณฑิต ไม่ทำชั่วเพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตน

บัณฑิต ไม่ทำชั่วเพราะเห็นแก่ความสุขส่วนตน

น ปณฺฑิตา ปาปานิ กมฺมานิ สมาจรนฺติ อ่านว่า นะ ปัณฑิตา ปาปานิ กัมมานิ สะมาจะรันติ

เพิ่มเพื่อน