อยู่ในหมู่ไพรี คืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทุกข์

อยู่ในหมู่ไพรี คืนเดียวหรือสองคืน ก็เป็นทุกข์

เอกรตฺตํ ทฺวิรตฺตํ วา ทุกฺขํ วสติ เวริสุ อ่านว่า เอกะรัตตัง ทะวิรัตตัง วา ทุกขัง วะสะติ เวริสุ

เพิ่มเพื่อน