เมื่อโลภ จะมองไม่เห็นธรรม

เมื่อโลภ จะมองไม่เห็นธรรม

ลทฺโธ ธมฺมํ น ปสฺสติ อ่านว่า ลัทโธ ธัมมัง นะ ปัสสะติ

เพิ่มเพื่อน