ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด

ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด

สพฺพํ เภทปริยนฺตํ เอวํ มจฺจาน ชีวิตํ อ่านว่า สับพัง เพทะปะริยันตัง เอวัง มัจจานะ ชีวิตัง

เพิ่มเพื่อน