ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

ทั้งคนมีทั้งคนจน ล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุปรายนา อ่านว่า อัดทา เจวะ ทะลิดทา จะ สับเพ, มัดจุปะรายะนา

เพิ่มเพื่อน