ฝ่ามือไม่มีบาดแผล คนย่อมจับยาพิษได้ เพราะยาพิษไม่สามารถแผ่เข้าสู่ร่างกายได้ บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้น

ฝ่ามือไม่มีบาดแผล คนย่อมจับยาพิษได้ เพราะยาพิษไม่สามารถแผ่เข้าสู่ร่างกายได้ บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้น

ปาณิมฺหิ เจ วโณ นาสฺส หเรยฺย ปาณินา วิสํ นาพฺพณํ วิสมนฺเวติ นตฺถิ ปาปํ อกุพฺพโต

เพิ่มเพื่อน