เมื่อความดียังไม่ส่งผล คนดีมักมองเห็นความดีเป็นความชั่ว

เมื่อความดียังไม่ส่งผล คนดีมักมองเห็นความดีเป็นความชั่ว

ภทฺโรปิ ปสฺสตี ปาปํ ยาว ภทฺรํ น ปจฺจตี

เพิ่มเพื่อน