ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก

ผู้มีตนฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้ยาก

อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ

เพิ่มเพื่อน