ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน คนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ โก หิ นาโถ ปโร สิยา

เพิ่มเพื่อน