เมื่อความดีให้ผล เมื่อนั้นเขาจึงเห็นผลของความดี

เมื่อความดีให้ผล เมื่อนั้นเขาจึงเห็นผลของความดี

ยทา จ ปจฺจตี ภทฺรํ อถ ภทฺโร ภทฺรานิ ปสฺสติ ฯ

เพิ่มเพื่อน