มีชีวิตอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ประเสริฐเลย

มีชีวิตอย่างไม่ถูกต้อง ไม่ประเสริฐเลย

ยญฺเจ ชีเว อธมฺมิกํ อ่านว่า ยัญเจ ชีเว อะธัมมิกัง

เพิ่มเพื่อน