กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง

กรรมไม่ดี ย่อมเผาผลาญในภายหลัง

ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ อ่านว่า ปัดฉา ตับปะติ ทุกกะตัง

เพิ่มเพื่อน