ผู้ปกครอง ต้องทราบสิ่งที่ทำแล้วและยังมิได้ทำ

ผู้ปกครอง ต้องทราบสิ่งที่ทำแล้วและยังมิได้ทำ

สยํ ชญฺญา กตากตํ อ่านว่า สะยัง ชัญญา กะตากะตัง

เพิ่มเพื่อน