พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น

พูดอย่างไร ทำได้อย่างนั้น

ยถาวาที ตถาการี อ่านว่า ยะถาวาที ตะถาการี

เพิ่มเพื่อน