ผู้ปกครอง ทำอะไรไม่รอบคอบ จะเดือดร้อน

ผู้ปกครอง ทำอะไรไม่รอบคอบ จะเดือดร้อน

เวคา กตํ ตปฺปติ ภูมิปาล อ่านว่า เวคา กะตัง ตัปปะติ ภู-มิปาละ

เพิ่มเพื่อน