ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ตัว

ไม่ควรไว้วางใจคนเห็นแก่ตัว

นาสมฺเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ อ่านว่า นาสัมเส อัดตัตถะปันยัมหิ

เพิ่มเพื่อน