คนโลภ รู้ไม่ทันความโลภว่าเป็นภัยในภายหลัง

คนโลภ รู้ไม่ทันความโลภว่าเป็นภัยในภายหลัง

ภยมนฺตรโต ชาตํ ตํ นาวพุชฺฌติ อ่านว่า ภะยะมันตะระโต ชาตัง ตัง นาวะพุดชะติ

เพิ่มเพื่อน