ความอุบัติแห่งผล เกิดขึ้นด้วยการกระทำของตน

ความอุบัติแห่งผล เกิดขึ้นด้วยการกระทำของตน

สกมฺมุนา โหติ ผลูปปตฺติ อ่านว่า สะกัมมุนา โหติ ผะลูปะปัตติ

เพิ่มเพื่อน