ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์

ปัญญาช่วยให้รู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์

ปญฺยาย อตฺถํ ชานาติ อ่านว่า ปัญยายะ อัตถัง ชานาติ

เพิ่มเพื่อน