ความรู้เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา

ความรู้เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา

สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ อ่านว่า สุตัง ปัญญายะ วัฑฒะนัง

เพิ่มเพื่อน