จงมีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง

จงมีธรรมเป็นเกราะ มีธรรมเป็นที่พึ่ง

ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อ่านว่า ธัมมะทีโป ธัมมะสะระโณ

เพิ่มเพื่อน