ควรมีเมตตา เพื่อละความเบียดเบียน

ควรมีเมตตา เพื่อละความเบียดเบียน

เมตฺตา ภาเวตพฺพา พฺยาปาทสฺส อ่านว่า เมดตา ภาเวตับพา พะยาปาทัดสะ

เพิ่มเพื่อน