พึงเอาชนะคนสูงศักดิ์ ด้วยการกราบไหว้

พึงเอาชนะคนสูงศักดิ์ ด้วยการกราบไหว้

อุตฺตมํ ปณิปาเตน อ่านว่า อุดตะมัง ปะณิปาเตนะ

เพิ่มเพื่อน