กาลไหนๆ ก็ไม่ควรกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจ

กาลไหนๆ ก็ไม่ควรกล่าวคำที่ไม่น่าพอใจ

นามนุญฺญํ กุทาจนํ อ่านว่า นามะนุนยัง กุทาจะนัง

เพิ่มเพื่อน