บุคคลอาจแสวงหาน้ำอมฤตจากยาพิษได้

บุคคลอาจแสวงหาน้ำอมฤตจากยาพิษได้

วิสมฺหามตมาเทยฺยํ อ่านว่า วิสัมหามะตะมาเทยยัง

เพิ่มเพื่อน