บุคคลอาจหาทองคำจากสิ่งโสโครกได้

บุคคลอาจหาทองคำจากสิ่งโสโครกได้

อสุทฺธมฺหาปิ กญฺจนํ อ่านว่า อะสุทธัมหาปิ กัญจะนัง

เพิ่มเพื่อน