ควรขยัน ไม่ประมาท ฉลาดในการงาน

ควรขยัน ไม่ประมาท ฉลาดในการงาน

อุฏฺฐาตา อปฺปมตฺโต วิธานวา อ่านว่า อุตถาตา อัปปะมัดโต วิทานะวา

เพิ่มเพื่อน