ญาติที่ไม่ทำประโยชน์ ชื่อว่าคนอื่น

ญาติที่ไม่ทำประโยชน์ ชื่อว่าคนอื่น

พนฺธุปิ อหิโต ปโร อ่านว่า พันธุปิ อะหิโต ปะโร

เพิ่มเพื่อน