ควรระวังภัยที่ยังมาไม่ถึง

ควรระวังภัยที่ยังมาไม่ถึง

อนาคตภยา อเวกฺขติ อ่านว่า อนาคะตะภะยา อะเวกขะติ

เพิ่มเพื่อน