สติ ทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ

สติ ทำให้ตื่นตัวอยู่เสมอ

สติ โลกสฺมิ ชาคโร อ่านว่า สะติ โลกัดสะมิ ชาคะโร

เพิ่มเพื่อน