รักตัวเองเหนือกว่ารักใดๆ

รักตัวเองเหนือกว่ารักใดๆ

นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ อ่านว่า นัตถิ อัตตัสะมัง เปมัง

เพิ่มเพื่อน