หาศัตรูใดเทียบเปรียบความเจ็บไข้

หาศัตรูใดเทียบเปรียบความเจ็บไข้

นตฺถิ พยาธิสโม ริปุ อ่านว่า นัตถิ พะยาธิสะโม ริปุ

เพิ่มเพื่อน