ผู้เห็นภัย พึงอยู่อย่างมีสติ

ผู้เห็นภัย พึงอยู่อย่างมีสติ

สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช อ่านว่า สะโต ภิกขุ ปะริพพะเช

เพิ่มเพื่อน