การเป็นผู้มีจิตอันเกษม เป็นมงคลสูงสุด

การเป็นผู้มีจิตอันเกษม เป็นมงคลสูงสุด

เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน