การตัดความเศร้าโศกได้ เป็นมงคลสูงสุด

การตัดความเศร้าโศกได้ เป็นมงคลสูงสุด

อโสกํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ อ่านว่า อะโสกัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง

เพิ่มเพื่อน